کلمه کلیدی خود را وارد کنید

برنامه دوره ها

نمایش 1 - 4 از 20 نتایج

امور اداری

نام دوره موقعیت تاریخ مدت
دوره ارتباطات سازمانی تهران 22 May 2019 40 ساعت
دوره امور دفتری تهران 22 May 2019 50 ساعت
دوره بایگان تهران 22 May 2019 48 ساعت
دوره تکنیک‌های مدیریت و رهبری تهران 22 May 2019 50 ساعت
دوره ریاست کارگزینی تهران 22 May 2019 50 ساعت
دوره کارشناس امور اداری تهران 22 May 2019 49 ساعت
دوره کارمند امور اداری تهران 22 May 2019 38 ساعت
دوره کارمند دبیرخانه تهران 22 May 2019 30 ساعت
دوره گزارش نویسی تهران 22 May 2019 50 ساعت
دوره متصدی دفاتر اسنادی تهران 22 May 2019 40 ساعت
دوره مدیر انبارهای صنعتی تهران 22 May 2019 70 ساعت
دوره مدیریت ارشد تهران 22 May 2019 92 ساعت
دوره مدیریت تغییر و تحول سازمانی تهران 22 May 2019 60 ساعت
دوره مدیریت رفتار سازمانی تهران 22 May 2019 60 ساعت
دوره مدیریت ساختمان‌های مسکونی و تجاری تهران 22 May 2019 20 ساعت
دوره مدیریت عمومی تهران 22 May 2019 50 ساعت
دوره مدیریت منابع انسانی تهران 22 May 2019 30 ساعت
دوره مدیریت میانی تهران 22 May 2019 84 ساعت
دوره مسئول بیمه‌ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه تهران 22 May 2019 28 ساعت
دوره مسئول دفتر تهران 22 May 2019 56 ساعت
دوره مسئول نقلیه تهران 22 May 2019 60 ساعت
دوره مهارت های فردی در محیط کار تهران 22 May 2019 30 ساعت
دوره نگارنده متون خارجی(آیین نگارش) تهران 22 May 2019 80 ساعت
دوره نگارنده متون فارسی (آیین نگارش) تهران 22 May 2019 60 ساعت
دوره نگارنده نامه به زبان انگلیسی تهران 22 May 2019 23 ساعت
دوره ویراستاری متون تهران 22 May 2019 30 ساعت

حمل و نقل

نام دوره موقعیت تاریخ مدت
دوره بازبینی فنی ماشین آلات تهران 22 May 2019 20 ساعت
دوره رئیس ماشین آلات تهران 22 May 2019 20 ساعت
دوره سرپرست ترانسپورت تهران 22 May 2019 20 ساعت
دوره مدیریت حمل و نقل زمینی تهران 22 May 2019 20 ساعت
دوره مسئول تعمیرگاه تهران 22 May 2019 20 ساعت

خانواده

نام دوره موقعیت تاریخ مدت
سبک زندگی طبیعی و سبز تهران 22 May 2019 80 ساعت
سیاست های کلی سلامت تهران 22 May 2019 80 ساعت
مشاور مهارت‌ های سبک زندگی سالم تهران 22 May 2019 339 ساعت
مهارت های سالم زیستن تهران 22 May 2019 163 ساعت