کلمه کلیدی خود را وارد کنید

برنامه دوره ها

نمایش 1 - 4 از 20 نتایج

امور اداری

نام دوره موقعیت تاریخ مدت
دوره ارتباطات سازمانی تهران 16 November 2019 30 ساعت
دوره امور دفتری تهران 01 December 2019 30 ساعت
دوره بایگان تهران 01 December 2019 28 ساعت
دوره تکنیک‌های مدیریت و رهبری تهران 01 December 2019 30 ساعت
دوره ریاست کارگزینی تهران 01 December 2019 30 ساعت
دوره کارشناس امور اداری تهران 16 November 2019 20 ساعت
دوره کارمند امور اداری تهران 16 November 2019 20 ساعت
دوره کارمند دبیرخانه تهران 16 November 2019 20 ساعت
دوره گزارش نویسی تهران 01 December 2019 30 ساعت
دوره متصدی دفاتر اسنادی تهران 01 December 2019 30 ساعت
دوره مدیر انبارهای صنعتی تهران 01 December 2019 30 ساعت
دوره مدیریت ارشد تهران 01 December 2019 30 ساعت
دوره مدیریت تغییر و تحول سازمانی تهران 22 May 2019 60 ساعت
دوره مدیریت رفتار سازمانی تهران 01 December 2019 30 ساعت
دوره مدیریت ساختمان‌های مسکونی و تجاری تهران 16 November 2019 10 ساعت
دوره مدیریت عمومی تهران 16 November 2019 30 ساعت
دوره مدیریت منابع انسانی تهران 16 November 2019 30 ساعت
دوره مدیریت میانی تهران 01 December 2019 30 ساعت
دوره مسئول بیمه‌ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه تهران 01 December 2019 20 ساعت
دوره مسئول دفتر تهران 01 December 2019 20 ساعت
دوره مسئول نقلیه تهران 16 November 2019 30 ساعت
دوره مهارت های فردی در محیط کار تهران 01 December 2019 20 ساعت
دوره نگارنده متون خارجی(آیین نگارش) تهران 16 November 2019 30 ساعت
دوره نگارنده متون فارسی (آیین نگارش) تهران 16 November 2019 30 ساعت
دوره نگارنده نامه به زبان انگلیسی تهران 01 December 2019 20ساعت
دوره ویراستاری متون تهران 01 December 2019 30 ساعت

ایمنی و بهداشت

حمل و نقل

نام دوره موقعیت تاریخ مدت
دوره بازبینی فنی ماشین آلات تهران 01 December 2019 20 ساعت
دوره رئیس ماشین آلات تهران 01 December 2019 20 ساعت
دوره سرپرست ترانسپورت تهران 01 December 2019 20 ساعت
دوره مدیریت حمل و نقل زمینی تهران 01 December 2019 20 ساعت
دوره مسئول تعمیرگاه تهران 01 December 2019 20ساعت

خانواده

نام دوره موقعیت تاریخ مدت
سبک زندگی طبیعی و سبز تهران 01 December 2019 30 ساعت
سیاست های کلی سلامت تهران 22 May 2019 30 ساعت
مشاور مهارت‌ های سبک زندگی سالم تهران 16 November 2019 100 ساعت
مهارت های سالم زیستن تهران 01 December 2019 30 ساعت